Manda (NSW, Australia)

Love these gorgeous tapes, thank you 🙂